Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Velkommen til Karen Elise Jensens Fond

Fonden er stiftet i 1986 af Karen Elise Jensen til minde om hendes datter og som en gestus til lægevidenskaben.

Karen Elise Jensens Fond yder økonomisk støtte til lægevidenskaben ved at støtte forskning i forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme. Fonden har generelt et fokus på social ulighed.

I 2021 støtter Karen Elise Jensens Fond udelukkende forskningsprojekter vedrørende kardiovaskulære sygdomme, samt autisme.

Der afsættes midler til projekter, der omhandler såvel forebyggelse, diagnostik og behandling.

Fonden lægger vægt på projekter, der

på det kardiovaskulære felt:

  • Øger vores viden om risikofaktorer for kardiovaskulær sygdom
  • Identificerer prædiktive biomarkører og patient-specifikke risikoprofiler
  • Identificerer nye patofysiologiske mekanismer ved kardiovaskulær sygdom
  • Iværksætter biomarkørdrevne eller risikotilpassede kliniske behandlingsprotokoller
  • Inddrager patientgrupper med dårlig forventet overlevelse ud fra de eksisterende behandlingstilbud.

på autismeområdet:

  • Danner forskernetværk
  • Etablerer forskningsdatabaser
  • Tilvejebringer ny viden om adfærdsmæssige aspekter af autisme, såvel indenfor diagnostik og klassifikation som behandlingsmæssige tiltag

Vi ønsker at støtte projekter, der er nytænkende, og hvor Danmark allerede er på forkant og dermed har komparative fordele med hensyn til forskningsinfrastruktur sammenlignet med andre lande. Vi ønsker tillige at støtte projekter, der løser en faglig problemstilling på en ny måde.

Endelig er det fondens ambition at støtte yngre, talentfulde forskere snarere end veletablerede, seniore forskere.

I henhold til fondens uddelingsstrategi vil der blive uddelt få, men relativt store bevillinger. Derfor skal ansøgninger vedrøre et stort, samlet projekt, der beløber sig til min. 2 mio. kr. Projekter kan være flerårige.

Der kan søges til lønmidler til VIP og TAP. Derudover kan der søges midler til apparatur.

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på projektets gennemførlighed og den kliniske og samfundsmæssige relevans. Projekter, der bygger bro mellem fagdiscipliner, specialer og lignende, vil blive foretrukket.

Ansøgningsskema kan hentes her på hjemmesiden, hvor der tillige fremgår krav og specifikationer til ansøgningen.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2021.

 
Karen Elise Jensens Fond - Kampmannsgade 1 - 1604 København V - www.kejfond.dk