Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Ansøgningsskema og vejledning til ansøgere

1.  Hvem kan søge i 2019?

I 2019 støtter Karen Elise Jensens Fond udelukkende projekter, der beskæftiger sig med hjertesygdomme.

Projekter, der adresserer den sociale ulighed i diagnostik, forebyggelse og behandling af hjertesygdomme fra en ny vinkel vil være i særlig fokus for fonden.
Der er en betydelig social ulighed i andelen af hjertesygdomme og dødsfald som følge af hjertesygdomme.

En del af dette kan forklares ved livsstil, men der er stadig et stort, uforklaret område.
Vi ønsker at støtte projekter der er nytænkende, hvor Danmark allerede er på forkant og har komparative fordele med hensyn til forskningsinfrastruktur, f.eks. registerdata, sammenlignet med andre lande. Vi ønsker tillige at støtte projekter, der løser en faglig problemstilling på en ny måde.
I henhold til fondens uddelingsstrategi vil der blive uddelt få, men større bevillinger. Derfor skal ansøgninger vedrøre et stort, samlet projekt, der beløber sig til min. 3 mio. kr. Ansøgninger på under 3 mio. kr. vil ikke komme i betragtning. Projekter kan være flerårige.

Der kan søges til lønmidler til VIP og TAP. Derudover kan der søges midler til apparatur.

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på projektets gennemførlighed og den kliniske og/eller samfundsmæssige relevans. Projekter med tværfagligt indhold og samarbejdsprojekter mellem flere centre i Danmark (evt. også med nordisk eller bredere internationalt netværk) vil alt andet lige foretrækkes.

Fonden yder fortrinsvis støtte til projekter, der udgår fra eller er i samarbejde med sundhedsvidenskabelige institutioner i Jylland og på Fyn.

Ansøgningsfristen er 1. april 2019.

2. Hvem kan søge i 2020?

I 2019 vil fondens fokus være på projekter inden for hjertesygdomme.

3. Støtte kan ikke gives til

  • Ansøgninger fra studerende.
  • Studierejser eller rejser til faglige kongresser.
  • Kulturelle og sociale ansøgninger, fx til kunst, kultur, teater, værdigt trængende, sport, bevægelses-hæmmede, syge m.v. Der henvises til at søge støtte hos de mange andre fonde, der påtager sig sådanne projekter.
  • Generelle ansøgninger fra organisationer.

4. Indsendelse af ansøgningen
Ansøgningen skal indsendes i 5 eksemplarer til:

Karen Elise Jensens Fond, Kampmannsgade 1, 1604 København V.

Ansøgningen skal desuden sendes til post@kejfond.dk med projektets titel eller ansøgers navn i emnefeltet. Ansøgningen inkl. eventuelle bilag skal så vidt muligt sendes som et samlet dokument.
Ansøgningsskemaet kan hentes her.

Ansøgningen skal være fonden i hænde senest den 1. april 2019.

5. Behandling af ansøgningen
Udlodning finder sted en gang årligt i april kvartal. Svar til ansøgere kan forventes i juni/juli måned.
Hvis bestyrelsen ønsker et møde om gennemgang af ansøgningen eller yderligere oplysninger, kontakter den selv ansøgerne derom.

Bestyrelsen kan i sin gennemgang af de indkomne ansøgninger benytte sig af rådgivning fra et udvalg.

Alene relevante ansøgninger kan forvente at modtage et svar i form af bevilling eller afslag. Der er ikke ressourcer til at besvare alle modtagne ansøgninger.Hent ansøgningsskema her
Karen Elise Jensens Fond - Kampmannsgade 1 - 1604 København V - www.kejfond.dk