Karen Elise Jensens Fond
Forside Uddelingsstrategi Ansøgning om projektstøtte Behandling af personoplysninger Bevillinger Historie Programmer Bestyrelse Kontakt

Ansøgningsskema og vejledning til ansøgere

1. Hvem kan søge i 2021?

I 2021 støtter Karen Elise Jensens Fond udelukkende forskningsprojekter vedrørende kardiovaskulære sygdomme, samt autisme.

Der afsættes midler til projekter, der omhandler såvel forebyggelse, diagnostik og behandling.

Fonden lægger vægt på projekter, der

på det kardiovaskulære felt:

 • Øger vores viden om risikofaktorer for kardiovaskulær sygdom.
 • Identificerer prædiktive biomarkører og patient-specifikke risikoprofiler.
 • Identificerer nye patofysiologiske mekanismer ved kardiovaskulær sygdom
 • Iværksætter biomarkørdrevne eller risikotilpassede kliniske behandlingsprotokoller.
 • Inddrager patientgrupper med dårlig forventet overlevelse ud fra de eksisterende behandlingstilbud

på autismeområdet:

 • Danner forskernetværk
 • Etablerer forskningsdatabaser
 • Tilvejebringer ny viden om adfærdsmæssige aspekter af autisme, såvel indenfor diagnostik og klassifikation som behandlingsmæssige tiltag

Vi ønsker at støtte projekter der er nytænkende, samt hvor Danmark allerede er på forkant og dermed har komparative fordele med hensyn til forskningsinfrastruktur sammenlignet med andre lande. Vi ønsker tillige at støtte projekter, der løser en faglig problemstilling på en ny måde.

Endelig er det fondens ambition at støtte yngre, talentfulde forskere snarere end veletablerede, seniore forskere.

I henhold til fondens uddelingsstrategi vil der blive uddelt få, men relativt store bevillinger. Derfor skal ansøgninger vedrøre et stort, samlet projekt, der beløber sig til min. 2 mio. kr. Projekter kan være flerårige.

Der kan søges til lønmidler til VIP og TAP. Derudover kan der søges midler til apparatur.

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på projektets gennemførlighed og den kliniske og samfundsmæssige relevans. Projekter der bygger bro mellem fagdiscipliner, specialer og lignende vil blive foretrukket.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2021.

2. Hvem kan søge i 2022?

Fokusområde for 2022 vil blive opslået på hjemmesiden efterfølgende.

3. Støtte kan ikke gives til

 • Ansøgninger fra studerende.
 • Studierejser eller rejser til faglige kongresser.
 • Kulturelle og sociale ansøgninger, fx til kunst, kultur, teater, værdigt trængende, sport, bevægelses-hæmmede, syge m.v. Der henvises til at søge støtte hos de mange andre fonde, der påtager sig sådanne projekter.
 • Generelle ansøgninger fra organisationer

4. Indsendelse af ansøgningen

Ansøgningen skal indsendes i 5 eksemplarer til:

Karen Elise Jensens Fond, Kampmannsgade 1, 1604 København V.

Ansøgningen skal desuden sendes til post@kejfond.dk med projektets titel eller ansøgers navn i emnefeltet. Ansøgningen inkl. eventuelle bilag skal så vidt muligt sendes som et samlet dokument. Ansøgningsskemaet kan hentes her.

Ansøgningen skal være fonden i hænde senest den 1. maj 2021.

Ansøgninger, som er modtaget pr. email senest 1. maj 2021, vil blive anset for rettidige. Fonden skal modtage den trykte ansøgning umiddelbart herefter.

5. Behandling af ansøgningen

Udlodning finder sted en gang årligt i april kvartal. Svar til ansøgere kan forventes i juni/juli måned.
Hvis bestyrelsen ønsker et møde om gennemgang af ansøgningen eller yderligere oplysninger, kontakter den selv ansøgerne derom.

Bestyrelsen kan i sin gennemgang af de indkomne ansøgninger benytte sig af rådgivning fra et udvalg.

Alene relevante ansøgninger kan forvente at modtage et svar i form af bevilling eller afslag. Der er ikke ressourcer til at besvare alle modtagne ansøgninger.Hent ansøgningsskema her
Karen Elise Jensens Fond - Kampmannsgade 1 - 1604 København V - www.kejfond.dk